ข้อกำหนดการใช้งานนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณไม่ว่าจะเป็นในนามส่วนตัวหรือในนามขององค์กร, “คุณ” กับ บอทแอนด์ไลฟ์ , “เรา” เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงสื่อรูปแบบใด ๆ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์มือถือ หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือเชื่อมต่อกัน (โดยรวมเรียกว่า “เว็บไซต์” และ “แอปพลิเคชัน”)

เราเต็มใจให้คุณใช้แอปพลิเคชัน สัญญาอัจฉริยะ และเว็บไซต์ เฉพาะในกรณีที่คุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้เท่านั้น โดยการใช้แอปพลิเคชัน สัญญาอัจฉริยะ เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการอื่นใดของบอทแอนด์ไลฟ์ คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยและ / หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดเหล่านี้ คุณจะถูกห้ามใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะของเรา และคุณต้องหยุดใช้งานทันที

ข้อกำหนดเพิ่มเติมและเงื่อนไขหรือเอกสารที่อาจเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะเป็นครั้งคราว ขอรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้คุณทราบโดยการอัปเดตวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณสละสิทธิ์ใด ๆ ในการรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทบทวนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลอัปเดต คุณจะอยู่ภายใต้และถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขใด ๆ โดยการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่ข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การเผยแพร่หรือการใช้นั้นขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือซึ่งจะทำให้เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศนั้น ดังนั้น บุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือ แอปพลิเคชัน ขณะฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น ดำเนินการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของตนเองและจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรมที่ห้ามทำ

 • คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้งาน ห้ามใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ ร่วมกับกิจการพาณิชย์ใดๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับ บอทแอนด์ไลฟ์
 • ดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างหรือรวบรวม คัดลอก ฐานข้อมูล โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่ต้องการ หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยวิธีอัตโนมัติหรือภายใต้การแอบอ้าง
 • ใช้ระบบใด ๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือใช้การรวบรวมข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
 • พยายามหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ
 • ถอดรหัส แยกชิ้นส่วน ถอดประกอบ หรือทำการถอยกลับเชิงวิศวกรรม ในองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นหรือในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ
 • อัปโหลดหรือส่ง (หรือพยายามอัปโหลดหรือส่ง) ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสื่ออื่น ๆ รวมถึงการใช้ตัวอักษรใหญ่ berlebihan (เกินความจำเป็น) และสแปม (การโพสต์ข้อความเดิมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง) ซึ่งรบกวนการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง หรือแก้ไข บกพร่อง ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือรบกวนการใช้ คุณสมบัติ ฟังก์ชัน การดำเนินงาน หรือการบำรุงรักษาของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ
 • รบกวน ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมให้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
 • พยายามแอบอ้างเป็นผู้ใช้อื่นหรือบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้อื่น
 • ใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ เพื่อข่มขู่ หรือทำร้ายผู้อื่น
 • หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทำให้เราและผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความพยายามใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่านของผู้ใช้
 • ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ เพื่อโฆษณาหรือเสนอขายสินค้าและบริการของคุณเอง
 • ขายหรือโอนโปรไฟล์ของคุณโดยวิธีอื่นใดให้กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ใช้บริการของเราโดยไม่เหมาะสม หรือส่งรายงานการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบที่เป็นเท็จ
 • คุกคาม ข่มขู่ หรือรังแก พนักงานหรือตัวแทนของเราที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ แก่คุณ
 • ลบลิขสิทธิ์หรือประกาศสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเราออกจากเนื้อหาใดๆ
 • ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสัญญาอัจฉริยะ ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใด ๆ
วิธีการยกเลิกสถานะสมาชิกสำหรับผู้ใช้ Android

1. เลือกปุ่มวิธีการยกเลิกสถานะสมาชิก

2. เลือกปุ่มวิธีการยกเลิกสถานะสมาชิกผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Payments & subscriptions ในแถบเมนู Subscriptions จะแสดงแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สมัครสมาชิกไว้ ( play.google.com/store/account/subscriptions)

3. เลือกปุ่ม Manage ในแถบแอปพลิเคชัน SAEN-D

4. หน้า Pop-up จะแสดงข้อมูลการสมัครสมาชิก เช่น ข้อมูลแพ็กเกจที่เลือก รอบบิลถัดไป เป็นต้น ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Cancel subscription เพื่อยกเลิกสถานะสมาชิกได้

5. Google Play จะสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้เล็กน้อย จากนั้นสามารถกดปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อได้

6. หน้า Pop-up ยืนยันการยกเลิกการสมัครสมาชิกจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการตัดสินใจของผู้ใช้อีกครั้ง

7. เมื่อกดปุ่ม Cancel subscription แล้วรอการทำรายการสักครู่ จากนั้นข้อความยกเลิกการสมัครสมาชิกสำเร็จจะแสดงผลขึ้นมา

8. กรณีที่ต้องการสมัครสมาชิกอีกครั้งสามารถทำได้โดยการกดปุ่มสมัครสมาชิกภายในแอปพลิเคชัน หรือกดปุ่ม Resubscribe จากภายในเว็บไซต์ดังกล่าวได้

วิธีการยกเลิกสถานะสมาชิกสำหรับผู้ใช้ iOS

1. เลือกปุ่มวิธีการยกเลิกสถานะสมาชิก

2. เลือกปุ่มวิธีการยกเลิกสถานะสมาชิกผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า Payments & subscriptions ในแถบเมนู Subscriptions จะแสดงแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สมัครสมาชิกไว้ ( play.google.com/store/account/subscriptions)

3. เลือกปุ่ม Manage ในแถบแอปพลิเคชัน SAEN-D

4. หน้า Pop-up จะแสดงข้อมูลการสมัครสมาชิก เช่น ข้อมูลแพ็กเกจที่เลือก รอบบิลถัดไป เป็นต้น ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Cancel subscription เพื่อยกเลิกสถานะสมาชิกได้

5. Google Play จะสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้เล็กน้อย จากนั้นสามารถกดปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการต่อได้

6. หน้า Pop-up ยืนยันการยกเลิกการสมัครสมาชิกจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการตัดสินใจของผู้ใช้อีกครั้ง

7. เมื่อกดปุ่ม Cancel subscription แล้วรอการทำรายการสักครู่ จากนั้นข้อความยกเลิกการสมัครสมาชิกสำเร็จจะแสดงผลขึ้นมา

8. กรณีที่ต้องการสมัครสมาชิกอีกครั้งสามารถทำได้โดยการกดปุ่มสมัครสมาชิกภายในแอปพลิเคชัน หรือกดปุ่ม Resubscribe จากภายในเว็บไซต์ดังกล่าวได้

thTH